Ana Sayfa Haberler Yazılar Videolar Ödevler Oyunlar Dosya Resim Yarışma Forum
Birmanya ve Birmanya Tarihi - Coğrafya,Tarih,Felsefe Grubu,Eğitim Portalınız
      [ Sosyal Okulu - Sosyal Bilimlerin Sanal Bulusma Noktasi - Tarih Cografya Rehberlik bilgileri Forum ] »» [ Ülkeler Coğrafyası ] » [ Birmanya ve Birmanya Tarihi ]
bodabas57
[Genel Sorumlu]


Yas : 0-10
MSN : Yazmamis
Mesaj sayisi : 191BİRMANYA, Güneydoğu Asya'da, Bengal Körfezi'nin doğu kıyısında bir ülkedir. Ku zeybatıda Bangladeş ve Hindistan'la; kuzey ve doğuda Çin, Laos ve Tayland'la komşu dur. Bu ülkelerle sınırlarını çoğunluk sık ormanlar ve dağlar oluşturur.

Birmanya topraklarının yaklaşık yarısı or manlarla kaplıdır. Dağlar daha çok kuzey-güney doğrultusunda uzun, paralel sıralar halinde uzanır. Bunların arasından, Sittang ve Saluen ırmaklarıyla, Çindvin adlı koluyla birlikte bütün ülkenin neredeyse dörtte üçünü sulayan büyük İravadi Irmağı akar. İravadi Irmağı'nın 2.100 kilometrelik toplam uzunlu ğunun yaklaşık 1.500 kilometresi i ulaşıma elverişlidir. Bu ırmak büyük bir deltayla denize ulaşır. Bengal Körfezi'nin birçok aday la bezeli olan bu kıyısı, kayalık olduğu için tehlikelidir.

Ülke doğal yapısından dolayı Yukarı ve Aşağı Birmanya'ya bölünmüştür. Eskiden bu bölgelerde egemen olan iki ayrı krallık, 1885-1948 arasındaki İngiliz sömürge yönetimi sırasında ortadan kalkmıştır.Aşağı Birmanya üç büyük ırmağın alçak vadileri ile, Tenasserim adı verilen dar veuzun bir toprak şeridini içerir.

Tenasserim, güneyde, kalay ve tungsten çıkartılan ve kauçuk üretilen Malakka Yarımadası'na doğ ru uzanır. Aşırı yağış alan Aşağı Birmanya, Yukarı Birmanya'dan çok daha nemlidir. Gelişen bir liman olan başkent Rangun, yılda 2.540 mm yağış alır. Kentin kuzeyindeki dağlık Arakan bölgesinin büyük bölümü 5.080 mm yağış alırken, eskiden Yukarı Bir manya'nın başkenti olan Mandalay, yılda yalnızca 838 mm yağış alır.

BİRMANYAYA İLİŞKİN BİLGİLER
YÜZÖLÇÜMÜ: 676.577 km2.
NÜFUS: 39.218.000 (1987).
YÖNETİM: Tek partili halk cumhuriyeti.
COĞRAFİ ÖZELLİKLER: Aşağı Birmanya'da üç büyük ır mağın; iravadi, Saluen ve Sittang'ın geniş vadileri yer alır. Yukarı Birmanya'da ise kuru ve açık alanlar yay gındır. Ülkenin doğu bölgesinde yüksek bir yayla vardır.
BAŞLICA ÜRÜNLER: Pirinç, şekerkamışı, sebze, kavun, karpuz, yerfıstığı, karides, tikağacı, gümüş, kalay ve tungsten.
ÖNEMLİ KENTLER: Rangun (Rangoon), Mandalay, Mul-
mein, Bassein, Pegu. EĞİTİM: 6-11 yaş arası çocuklar için zorunludur. 

Aşağı Birmanya'da muson iklimi egemen dir. Genellikle, mayıs ortasından kasım orta sına kadar süren muson yağmurlarından son ra, yılın geri kalan bölümü kuru geçer. Bu bölgede, değerli tikağacının yetiştiği muson ormanları vardır. Nüfusun yüzde 75'inin yaşa dığı İravadi ve Sittang deltalarının zengin top rakları pirinç tarlalarıyla örtülüdür.
Yukarı Birmanya'nın merkezi çok farklıdır. Daha düz, çok daha kuru ve açıklık olan bu bölgede susam, dan, pamuk ve yerfıstığı gibi ürünler yetişir. Birmanya'nın II. Dünya Sava şı'nda büyük zarar gören petrol bölgesi gü neydedir. Bu bölge Birmanya ekonomisi için bugün de önem taşır.

Yağmur ormanlarında hâlâ pek çok yabanıl hayvan yaşar. Ormanlarda gibon denilen bir tür uzun kollu maymuna rastlanır. Kaplan ve küçük bir geyik türü olan munçak ise daha az rastlanan hayvanlardır. Birmanya'da pars ve yaban mandası da vardır; dağlarda ayılar, ormanların çoğunda filler yaşar. Köylerde sokak köpeklerinden geçilmez. Kırsal alanda yılanlar ve sıtma taşıyan sivrisinekler boldur.

Halkın çoğunluğu ırmak kıyılarında kurul muş küçük köylerde yaşar. Yabanıl hayvan lardan korunmak için bambu ya da ağaçtan kazıklarla çevrelenmiş olan köy evleri de bambu ve ağaçtan yapılır.

Nüfusun üçte ikisi Orta Asya'dan yüzyıllar önce göçmüş olan insanların soyundandır. Geniş, yassı yüzleriyle Moğollar'a benzerler; ama tenleri, genellikle Çinliler'inkinden da ha koyu renklidir. Geriye kalan nüfus, yerli kabilelerden, Hindistan ve Çin'den gelmiş insanlardan oluşur. Halkın yüzde 70'ten çoğu Birman'dır; yüzde 15'ini de Karenler, Şanlar ve Kaçinler oluşturur. Geri kalanlar, çoğun.-lukla doğu sınırında yaşayan, çevreden soyut lanmış dağ kabileleridir.Konuşulan dil Birmanca'dır, ama çeşitli kabilelerin konuştuğu 100 kadar başka dil de vardır. Birmanlar'ın yaklaşık yüzde 85'i Bu-dacı'dır; bununla birlikte, kırsal kesimde nat adı verilen eski orman ve dağ ruhlarına tapanlar da vardır. İngilizce'nin resmi devlet dili olduğu İngiliz sömürge yönetimi döne mindeki gibi bugün de okullarda İngiliz ce öğretilir. Birmanlar'ın ulusal giysisi longyi, tıpkı Endonezyalıların giydiği sarong gibi, vücuda sarılan uzun bir kumaştır ve önden düğmeli bir ceketle birlikte giyilir.Birmanlar iş hayvanı olarak hörgüçlü, küçük bir tür öküzden yararlanırlar. Geniş ırmak vadilerinde, İravadi deltasında ve pi rinç yetiştirilen bataklıklarda mandalar iş görür. Pirinç temel tarımsal üründür ve ana besin kaynağıdır. Bir zamanlar öbür Asya ülkelerine, özellikle Hindistan'a çok miktarda pirinç satılırdı, ama II. Dünya Savaşı'ndan bu yana pirinç satışı düşmüştür. Öbür ürünler arasında yağı kullanılan susam, yerfıstığı, meyve, pamuk, baklagiller, mısır, şekerkamı şı ve ince Birmanya purosunda kullanılan tü tün sayılabilir.

Birmanya'nın maden kaynakları zengindir. Özellikle petrol, tungsten, kurşun, kömür, bakır, kalay, altın, gümüş, mika, demir cev heri ve yeşim taşı vardır. Buna karşın maden cilik az gelişmiştir. Tikağacı sanayisi (bak. TİkaCaci) büyük önem taşır. Tikağacı ve öbür sert odunlu ağaç türleri Birmanya'nın dış ülkelere sattığı başlıca ürünlerdir. Kerestelik ormanlar devletin denetimi altındadır. Or manlarda, kütüklerin taşınması ve istiflenme sinde, eğitilmiş filler çalıştırılır. Ülkede kau çuk da üretilir.

Birmanya'da tarım, ormancılık ve maden cilik gelişmektedir. Çoğu Rangun yakınların da olmak üzere, çeltik fabrikaları, ağaç ve pamuk işleme kuruluşları, hepsinden önemlisi de petrol rafinerileri vardır.Birmanya'da ulaşıma elverişli karayolu az dır. 1938'de işgalci Japon ordularının yaptığı, Çin'in güneybatısındaki Kunming'den Birman ya'nın kuzeybatısındaki Laşio'ya uzanan ve bir demiryoluyla Mandalay'a bağlanmış olan Birmanya Karayolu, Çin'le ticareti kolaylaş tırmıştır. Rangun ile Mandalay arasında bir ana demiryolu hattı vardır. Başka demiryolla rı da olmakla birlikte ülkeyi Hindistan'a ya da öbür komşularına karadan bağlayan karayolu yoktur. Birmanya'ya gelen turistler burada bir haftadan fazla kalamazlar ve geliş gidişle rinde özel uçak kullanamazlar.

Tarih

Birmanya'da gelişkin bir Buda uygarlığı var dır. Terk edilmiş bir kent olan Pagan'da bu uygarlıktan izler görülür. Kentte 9.-13. yüz yıllar arasında yapılmış binlerce Buda tapına ğı bulunmaktadır.11.-19. yüzyıllarda Birmanya prensleri ara sında amansız savaşlar oldu. 1820'de büyük Birman Generali Maha Bandula, Hindis tan'ın İmphal (Manipur) ve Assam eyaletleri ni ele geçirip Bengal'e yönelince, o zaman Hindistan'a egemen olan İngilizler Birman ya'ya savaş açtılar. Maha Bandula geri püs­kürtüldü ve Birmanyalılar yalnızca Assam ve İmphal üzerindeki isteklerinden vazgeçmekle kalmadılar, aynı zamanda Aşağı Birmanya' nin Arakan ve Tenasserim bölgelerini de İngilizler'e bırakmaya zorlandılar. 1826-82'de ingilizler, Aşağı Birmanya'yı adım adım ele geçirdiler. Kral Thibavv'la 1886'da yapılan savaştan sonra, başkenti Mandalay olan Yu karı Birmanya da İngilizler'in denetimi altına girdi. 1919'dan 1937'ye kadar Birmanya, Hin distan'ın bir eyaleti olarak İngiliz yönetimin de kaldı.II. Dünya Savaşı sırasında Japonlar, Bir manya'yı işgal ettikten sonra sözde bağımsız bir devlet kurarak egemenlikleri altına aldı lar. Savaştan sonra İngiliz egemenliği yeniden kuruldu, ama Birmanyalılar bağımsızlık is tiyordu. İngiltere'ye yapılan baskı sonucun da seçimlere gidildi ve 1947'de bağımsız Bir manya Cumhuriyeti kuruldu. Birmanya ba ğımsızlığını kazandıktan sonra İngiliz Uluslar Topluluğu'ndan ayrıldı.
Yansız bir dış politika izleyen Birmanya, Çin, Japonya ve SSCB ile yakın ekonomik ilişkiler kurdu. Çeşitli ayaklanmalardan ve siyasal çekişmelerden sonra 1962'de ordu komutanı Ne Win'in yaptığı hükümet darbe siyle, başbakan U Nu yönetimden uzaklaştı rıldı. Yeni hükümet pek çok sanayi dalını ulusallaştırdı. 1973'te yeni bir anayasa kabul edildi. Birmanya bugün de kabile ayaklanma ları ve çoğu Tayland ve Laos sınırlarından kaynaklanan, yasadışı afyon ticareti gibi so runlarla mücadele etmektedir.

BİRMİNGHAM İngiltere'nin ortasında yer alır. Ülkenin ikinci büyük kentidir. Nüfusu 1.008.000, yüzölçümü 264 km2'dir. Ülkenin en büyük sanayi kentlerinden biri olan Bir mingham, Sanayi Devrimi'nden önce bile İngiltere'nin ekonomik gelişmesine önemli katkılarda bulunmuştu. Sanayi dallarının çe şitliliği nedeniyle Birmingham'a "1.000 mes lek kenti" de denir.
Birmingham İngiliz otomobil sanayisinin merkezidir. Dünyanın en büyük kakao ve çikolata fabrikası da buradadır. Ağır makine sanayisinin yanı sıra, cam, çikolata, lastik, deri, kimyasal ürünler boya ve plastik fabri kaları vardır.

Tarih

Birmingham, 18. yüzyıldan başlayarak İngilte re Sanayi Devrimi'nin merkezinde yer aldı ve o dönemin en önemli mucitleri bu kentte yetiş ti. Örneğin, buhar makinesini bulan James Watt, gene buhar makinesinin geliştirilmesin de öncülük eden ve bu makineyi sanayide ilk kez kullanan Matthevv Boulton ile oksijen, azot, amonyak ve sülfürik asidi bulan kimyacı Joseph Priestley Birmingham'da yaşadılar. Banliyösü Bournville'de ise Cadbury şirketi nin ünlü çikolata fabrikası vardır.
17. yüzyıldan başlayarak kentin yakınların daki kömür ve demir madenleri nedeniyle Birmingham'da çelik üretimi gelişti. Çelik işletmeleri bir süre sonra yöreden taşındıysa da metal işçileri yerlerinde kalarak yeni işçi lerle birlikte otomobil, bisiklet, demiryolu yapım gereçleri gibi çeşitli metal eşya türleri nin üretimine geçtiler.

Günümüz Birmingham'ı

Birmingham sanayinin korkunç çirkinlikler ürettiği bir dönemde gelişti. Ama bugün o pis, isli Victoria dönemi kentinin yerinde, sonlu sisteminin merkezi olan Spagetti Kavşağı'na bağlanır. Birmingham'ın 1960'larda yeniden yapılan New Street İstasyonu'na her gün 700 tren girip çıkar. Birmingham Kanal İşletmesi ku zey ve güneyin büyük kanallarını birleştirir. Havaalanı 1980'lerin başında büyük ölçüde onarım görmüştür. İngiltere'nin en önemli ti caret fuarları ve sergileri, özel bir tren istasyo nu ve yedi büyük salonu olan Ulusal Sergi Merkezi'nde düzenlenir.Kent, İngiltere'de kurulan ilk ortaokul, ilk Belediye Bankası ve ilk Belediye Orkestrası ile tüm ülkeye bu konularda öncülük etmiştir. Birmingham Üniversitesi 1900'de, Aston Üniversitesi ise 1966'da kurulmuştur. Kentin Ön-Rafaellocular koleksiyonuyla ünlü güzel bir sanat galerisi, değerlibir Bilim ve Sanayi Müzesi vardır.


...........................................................................İmza...................................................................................................

www.zirvehayat.com
19.6.2010 00:21:17
                      
smile
[Forum Görevlisi]


Yas : 7.SINIFF
MSN : Yazmamis
Mesaj sayisi : 510
thank...

...........................................................................İmza...................................................................................................
Dua edinde Uluslar Arasi Matematik Olimpiyatlarini Kazanayim..
22.12.2011 21:30:39
   
lordd
[Üye]


Yas : 10-15
MSN : Yazmamis
Mesaj sayisi : 29
merci

...........................................................................İmza...................................................................................................
seviyorum your eyes, cünkü onlar very nice, bir kere look at me, ondan sonra forget me, kalbim tik tak for you, cunku i love you ...
22.12.2011 21:37:47
   
Sayfalar »» [1]

Foruma Açilan Son 5 Konu
Açan
Forum Istatistikleri
Onay Bekleyen Konu
Onay Bekleyen Konu
merhaba arkadaşlar..
Site'ye daha çok aktivite gelmeli..
bİRAZ BİLGİLENELİM..
vizyon
kutsalkedi
ayca
hjklm
xxxxxw
 Toplam Kategori Sayısı: 12  
 Toplam Forum Sayısı: 51 
 Toplam Konu Adedi: 622 
 Toplam Cevaplanan Forum Sayısı: 959 

 Online Üyeler:   Online üye yok..