Ana Sayfa Haberler Yazılar Videolar Ödevler Oyunlar Dosya Resim Yarışma Forum
 
 » Menü
TARİH
    İnkilap Tarihi
    Atatürkçülük
    Tarih Öncesi ve ilkçağ Tar.
    İslam Tarihi
    Genel Tarih Konuları
    Osmanlı Tarihi
    Tarihte Kullanılan Takvimler
    Tarih Sözlüğü

COĞRAFYA
    Coğrafya Konuları
    Fiziki Coğrafya
    Beşeri ve Ekonomik Coğr.
    Türkiye Cografyasi
    Ülkeler Cografyasi
    Matematik Coğrafya
    Siyasi Coğrafya
    Jeoloji
    Ünlü Coğrafyacılar
    Harita Bilgisi
    Coğrafi Uygulamalar
    Ülkeleri Canli Seyredin
    Coğrafya Siteleri
    İllerimizin Fotoğrafları
    İllerimizin Videoları
    Dünya Haritası
    Turizm Rehberi

FELSEFE GRUBU
    Felsefe
    Sosyoloji
    Egitim Siteleri
    Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimler Sözlüğü


» Gezelim-Görelim

» Eğlence Bölümü

» Ödev Arşivi
Tüm derslere ait
geniş ödev arşivi

» İstatistikler
Üyeler
Son Üye : exo20exo
Bugün : 0
Dün : 1
Toplam Üye : 7661
Online Üyeler
 Online üye yok..
Sitede Aktif
Üye : 0
Ziyaretçi : 0
Toplam :
Site Sayacı
İletişim
E-Mail : info@sosyalokulu.com
Online   Kişi

» İçerik İstatistikleri
 Toplam Dosya Sayısı : 235
 Toplam Makale Sayısı : 285
 Toplam Ödev Sayısı : 64
 Toplam Video Sayısı : 238
 Toplam Oyun Sayısı : 449
 Toplam Resim Sayısı : 149
 Toplam Haber Sayısı : 562

Felsefe
» Felsefe

Yedi sanatyn merkezinde duran felsefe, Herrad von Landsberg, 12. yüzyyl

 

Dü?ünbilim veya felsefe, sözcük kökeni olarak Yunanca seviyorum, pe?inden ko?uyorum, aryyorum anlamyna gelen "phileo" ve bilgi, bilgelik anlamyna gelen "sophia" sözcüklerinden türeyen terimin i?aret etti?i entelektüel faaliyet ve disiplin. Buna göre, felsefe Yunanlylar için, ‘bilgelik sevgisi’ ya da ‘hikmet arayy?y’ anlamyna gelmi?tir. Ba?langyçtaki bu özgün anlama göre, her türden bilimsel ara?tyrmacyya filozof ady verilmi?tir.

Felsefe, varlyk, bilgi, gerçek, adalet, güzellik, do?ruluk, akyl ve dil gibi konularla ilgili genel ve temel sorunlarla ilgili yapylan çaly?malardyr.

Felsefenin konulary

Filozoflar genellikle varolu? veya varlyk, ahlak veya iyilik, bilgi, gerçek ve güzellik konularyyla ilgilenmi?lerdir. Tarihsel olarak birçok filozof dini inançlara veya bilime de e?ilmi?tir. Filozoflar genellikle bilimin dy?ynda kalan bu kavramlarla ilgili kritik sorular sorarlar. Felsefe nedir sorusunun cevabynyn aranmasy da bir felsefi u?ra?tyr. Filozoflar genellikle ?u sorularyn cevaplaryny ararlar:

Gerçek nedir? Bir ifadeyi nasyl veya niye do?ru veya yanly? olarak tanymlaryz? Nasyl karar veririz?
Bilgi mümkün müdür Bildi?imizi nasyl biliriz? Do?ru bilginin kökeni ve synyrlary ?
Ahlaken do?ru veya yanly? hareketler (veya de?erler, veya kurumlar) arasynda bir fark var mydyr? Hangi hareketler do?rudur, hangileri yanly?tyr? De?erler mutlak my, izafi midir? Yani nasyl ya?amak gerekir? Ahlakyn kayna?y nedir ?
Gerçeklik nedir ve neler gerçek olarak nitelendirilebilir? Gerçek olan ?eylerin do?asy nedir? Bazy ?eyler algymyzdan ba?ymsyz olarak var olabilir mi? Zaman ve mekanyn do?asy nedir? Dü?ünme ve dü?üncenin do?asy nedir? Birey olmak ne demektir?
Güzel nedir? Güzel ?eylerin farky nedir? Sanat nedir?
Din kavramynyn kökeni nedir ? Tanry insanlaryn korkularyndan kaynaklanan bir varsayym mydyr ? Tanry var mydyr ?
Varlyk, zaman ve mekan arasynda ne tür bir ba? vardyr? Esasen bu kavramlar arasynda herhangi bir ba? var mydyr?
Antik Yunan felsefesinde, yukarydaki sorulardan ilk be?i syrasyyla, analitik veya mantyksal, epistemoloji, etik, metafizik ve estetik olarak adlandyrylyrdy. Bunlaryn dy?ynda da konular vardy ve bu tanymlamalary ilk kez kullanan Aristo ayny zamanda politika, modern fizik, jeoloji, biyoloji, meteoroloji ve astronomi'yi de felsefenin konulary arasyna almy?tyr. Yunanlylar Sokrates'in etkisiyle bir Analiz gelene?i geli?tirmi?ler ve konuyu daha iyi anlamak için parçalaryna ayyrmy?lardyr.

Di?er gelenekler bu tip tanymlar kullanmamy? veya ayny temalary ön plana çykartmamy?tyr. Hint felsefesi Baty felsefesi ile benzerlikler ta?ysa da, binlerce yyldyr felsefe ile ilgilenmi? olsalarda Japonca, Korece ve Çince'de felsefe kelimesi 19.yy'a kadar yoktu. Özellikle Çinli filozoflaryn Yunanlylara göre farkly bir synyflandyrmasy vardy. Tanymlamalary da genel özelliklere de?il ço?unlukla metaforikti ve ayny anda birkaç konuya ilintiliydi [1]. Ancak baty felsefesinde de konular arasynda kesin synyrlar yoktur ve 19.yy'a kadar baty filozoflarynyn çaly?amalarynda konusal bir ayrym yapylmamy?tyr. Gerçek felsefe Rönesans sonrasy Alman Ydealizmi sonrasynda doruk noktasyna ula?my?tyr.

AMAÇ VE YÖNTEM

Felsefi dü?ünce insanyn evreni içinde kendi varly?yny merak etmesiyle ve bu konuda sorular sormasyyla ba?lar. Felsefe için merak etmek ve soru sormak yeterli de?ildir. Sorulara sistemli bir açyklama getirmek de önemlidir. Ayny zamanda getirilecek olan açyklamanyn sistemli veya sistemsiz olmasy gerekti?i de felsefenin bir sorusudur. Felsefi dü?ünü? syradan dü?ünü?ten tamamen farklydyr onun ayyrt edici özelli?i kavramsal ve soyut olma çabasydyr. Felsefi dü?üncenin yöntemleri insana hemen her konuda akyl yürütebilmesi için gerekli temelleri sa?lar. Felsefe ele?tirel bir dü?ünü? biçimidir. Felsefi dü?ünce önceden kazanylmy? bilgiler üzerine bir dü?üncedir.

Felsefe di?er disiplenlerden sorgulama yöntemiyle ayrylyr. Filozoflar, ilginç, harika veya ?a?yrtycy bulduklary bir konudaki ?üpheleriyle ilgili anla?ylyr örnekler verebilmek için, genellikle sorularyny problemler veya bilmeceler olarak çerçevelendirirler. Bu sorular genellikle bir inanca ait varsayymlarla veya insanlaryn karar vermek için kullandyklary yöntemlerle ilgilidir.

Filozoflar problemleri mantyksal bir ?ekilde ortaya koyarlar. Tarihsel olarak geleneksel manty?yn kyyaslaryny, Frege ve Russell'dan itibaren de sembolik mantyk kullanyr ve daha sonra kritik okuma ve fikir yürütmelerle bir sonuca do?ru ilerlerler. Sokrat gibi, tarty?mayla, veya di?erlerinin ileri sürdükleri fikirlere cevap vererek, veya dikkatli ki?isel dü?ünmeyle cevap ararlar. Filozoflar bu yöntemlerin birbirine göre üstünlükleirini tarty?a gelmi?ler, örne?in felsefi "çözümlerin" nesnel, kesin yani gerçeklik hakkynda bilgi veren mi; yoksa konu?tu?umuz dilin manty?yna açyklyk kazandyran veya hatta ki?isel terapi mi oldu?unu sorgulamy?lardyr.

Dil filozofun en önemli aracydyr. Analitik felsefede felsefi yöntemle ilgili tarty?malar felsefe ve dille ilgiliydi. Kyta Avrupa'sy felsefesinde de benzer kaygylar vardyr. Meta-felsefe, yani felsefenin felsefesi, felsefi problemlerin, felsefi çözümlerin ve problemden çözüme gidi?teki yöntemlerin do?asyny ara?tyryr. Bu tarty?malar ayny zamanda dil ve yorum üzerine yapylan tarty?malarla da ilgilidir.Yani felsefe dü?ünce ve mantyk bilimi olup her ?ey hakkynda birçok ?ey bilme sanatydyr

FELSEFE GELENEKLERY;

Bir çok toplum felsefî sorunlary ara?tyrmy? ve bir felsefe gelene?i yaratmy?tyr. Avrupa-Amerikan akademik çevrelerinde "felsefe" terimi genellikle sadece Baty Avrupa medeniyetinin olu?turdu?u felsefe gelene?i olan Baty Felsefesi yerine kullanylyr. Bunun co?rafi olarak kar?ysynda yer alan Do?u Felsefesi çok farkly bir yapyya sahiptir.

Do?u ve Orta Do?u felsefe gelenekleri Baty filozoflaryny etkilemi?lerdir. Rus, Yahudi, Yslam ve yakyn zamanda Latin Amerika felsefe gelenekleri Baty felsefesine katky sa?lamy? ve ondan ayry olarak varlyklaryny sürdürmü?lerdir.

Baty akademik filozoflaryny iki gelene?e ayyrmak mümkündür. "Baty felsefesi" tanymy geçen yüzyyl içinde syklykla bu iki gelenekten birinden di?erine do?ru a?yrlyk kazanmy?tyr. Ynsanly?yn gelece?i için karamsar sonuçlara ula?ma e?ilimindedir

Felsefenin Disiplinleri(konu veya kategori felsefede disiplin ismini alyr)

 

 • Deontoloji
 • Devlet Felsefesi
 • Epistemoloji
 • Estetik
 • Etik
 • HermeneuetiK
 • Hukuk Felsefesi
 • Metafizik
 • Ontoloji
 • Siyaset Felsefesi
 • Teoloji
 • Insan
 • Felsefe Akymlary

 • Bilinemezcilik
 • Diyalektik (Eyti?imselcilik)
 • Faydacylyk (Yararcylyk)
 • Ydealizm
 • Materyalizm(Maddecilik)
 • Modernizm
 • Olu?turmacylyk
 • Postmodernizm
 • Pozitivizm (Olguculuk)
 • Fenomenoloji
 • Varolu?çuluk
 • Yapysalcylyk
 •  

  Görüntülenme: 16733 kez