Ana Sayfa Haberler Yazılar Videolar Ödevler Oyunlar Dosya Resim Yarışma Forum
 
 » Menü
TARİH
    İnkilap Tarihi
    Atatürkçülük
    Tarih Öncesi ve ilkçağ Tar.
    İslam Tarihi
    Genel Tarih Konuları
    Osmanlı Tarihi
    Tarihte Kullanılan Takvimler
    Tarih Sözlüğü

COĞRAFYA
    Coğrafya Konuları
    Fiziki Coğrafya
    Beşeri ve Ekonomik Coğr.
    Türkiye Cografyasi
    Ülkeler Cografyasi
    Matematik Coğrafya
    Siyasi Coğrafya
    Jeoloji
    Ünlü Coğrafyacılar
    Harita Bilgisi
    Coğrafi Uygulamalar
    Ülkeleri Canli Seyredin
    Coğrafya Siteleri
    İllerimizin Fotoğrafları
    İllerimizin Videoları
    Dünya Haritası
    Turizm Rehberi

FELSEFE GRUBU
    Felsefe
    Sosyoloji
    Egitim Siteleri
    Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimler Sözlüğü


» Gezelim-Görelim

» Eğlence Bölümü

» Ödev Arşivi
Tüm derslere ait
geniş ödev arşivi

» İstatistikler
Üyeler
Son Üye : exo20exo
Bugün : 0
Dün : 1
Toplam Üye : 7661
Online Üyeler
 Online üye yok..
Sitede Aktif
Üye : 0
Ziyaretçi : 0
Toplam :
Site Sayacı
İletişim
E-Mail : info@sosyalokulu.com
Online   Kişi

» İçerik İstatistikleri
 Toplam Dosya Sayısı : 235
 Toplam Makale Sayısı : 285
 Toplam Ödev Sayısı : 64
 Toplam Video Sayısı : 238
 Toplam Oyun Sayısı : 449
 Toplam Resim Sayısı : 149
 Toplam Haber Sayısı : 562

Sosyoloji
» Sosyoloji
Kavramsal Yçeri?i

Sosyoloji; “Toplum Bilimi” veya “sosyal olaylaryn bilimi” ya da “sosyal örgütlenme ve sosyal de?i?imler bilimi” olarak da bilinmektedir.

Aslynda sosyoloji, sosyal hayatymyzda var olan sosyal gerçekleri (sosyal hadiseler ve olgular), insanlaryn meydana getirdi?i gruplary, gruplaryn davrany?laryny ve sosyal kurumlary oldu?u gibi inceleyen pozitif bir sosyal bilim dalydyr. Bir ba?ka ifadeyle, sosyoloji, bir takym varsayymlardan çok; var olan gerçekleri ortaya koymaya çaly?an, sosyal gerçe?e e?ilen bir ilimdir.

Geni? anlamyyla sosyoloji, insanlaryn birbirleriyle kurduklary sosyal münasebetleri, sosyal gruplar, kurumlar ve örgütler arasyndaki münasebetleri, toplu eylem, toplu direni? gibi topluluk ve fert davrany?laryny, de?i?ik düzeylerde bütün sosyal etkile?im biçimlerini, sosyal yapy özelliklerini ve bu yapyda ortaya çykabilecek de?i?me temayüllerini belirli bir yöntem dahilinde inceleyen, sosyal gerçekleri ve süreçleri sistematik ve bilimsel olarak mercek altyna alan bir bilim dalydyr.

Sosyoloji, hem insan davrany?ynyn yüz yüze etkile?im ba?lamlaryny (Mikro-Sosyoloji), hem de çok sayydaki ve büyük ölçekli gruplaryn, örgütlerin veya sosyal sistemlerin (Makro-Sosyoloji) özelliklerini inceler.

Sosyoloji, fertten ziyâde toplumun aynasydyr. Ynsanyn, sosyal diye vasyflandyrabilece?imiz bütün davrany?lary, sosyolojinin ilgi alanyna girmektedir. Her ne kadar insan ruhuna pek yakyn olan ilgi alanlaryny, de?erleri ve duygulary ihtiva eden sorunlary ele alyyorsa da, sosyoloji, bir ?eyin iyili?i veya kötülü?ü, uygunlu?u veya uygunsuzlu?u gibi hususlarda yargyda bulunmaktan uzak durmaya, yani tarafsyz kalmaya gayret etmektedir

 

Sosoyolojinin Tarihçesi;

 

Sosyal olaylar, her ne kadar insanlyk tarihi ile ba?latylmakta ise de, hadiselere sosyolojik yakla?ym tarzy, daha çok 18. ve 19. yüzyyllarda ortaya çykmy?tyr.

Sosyoloji terimi, ilk kez bir sosyolog olmaktan ziyâde bir bilim felsefecisi olan Fransyz, August Comte (1798-1857) tarafyndan kullanylmy? ve Yngiliz, Herbert Spencer (1820-1903) tarafyndan da geni? kitlelere tanytylmy?tyr.

Ancak, sosyolojinin ilk temel esaslaryny, ilmî yöntemlerle ortaya seren ilk bilim adamy belki de Ybni Haldun ‘dur (1332-1406). Prof. Dr. W. Barthold’a göre Ybni Haldun, tarih felsefesinin en mümtaz simalaryndan birisi oldu?u kadar, sosyolojinin ilk büyük kurucusudur. Sosyal kanunlary, tarihî hadiselerden çykaran Ybni Haldun, cihan tarihinde, büyük devlet ve medeniyetlerin kurulu?unda, göçebe unsura yer verdi?i, bunlaryn medeni halk içerisinde ya?ayyp milliyetlerini kaybettikleri hakkyndaki fikirleri bugün bile geçerlidir. Ayryca, sosyal psikoloji, sosyal ekonomi, tarih felsefesi, etnografya, sosyal co?rafya, sosyal felsefe, kentle?me, sosyal antropoloji gibi sosyal bilim dallaryna ait sosyal teorileri, ciddî mânâda ancak 19. asyrda kavranabilmi? ve bir çok Avrupaly bilim adamynyn çaly?malaryna temel dayanak vazifesi görmü?tür

 

Sosyolojinin Dallary;

 

Sosyolojinin geli?mesiyle, toplumlara ve topluluklara yönelik yapylan ilmî çaly?malar sonucunda bir çok sosyolojik disiplin ortaya çykmy?tyr. Bunlardan en önemlileri a?a?yda syralanmy?tyr:

 • Ahlâk Sosyolojisi.

 • Askeri Sosyoloji.

 • Beden Sosyolojisi.

 • Bilgi Sosyolojisi.

 • Bilim Sosyolojisi.

 • Çaly?ma (Endüstriyel) Sosyolojisi.

 • Din Sosyolojisi.

 • E?itim Sosyolojisi.

 • Folk Sosyolojisi.

 • Gender Sosyolojisi.

 • Hukuk Sosyolojisi.

 • Yktisat Sosyolojisi.

 • Ynsan Ekolojisi ve Demografi.

 • Kent (?ehir) Sosyolojisi.

 • Köy (Kyrsal) Sosyolojisi.

 • Kurumlar Sosyolojisi.

 • Küçük Gruplar Sosyolojisi.

 • Kültür Sosyolojisi.

 • Medikal Sosyoloji.

 • Natüralist Sosyoloji.

 • Sa?lyk Sosyolojisi.

 • Sanat Sosyolojisi.

 • Sanayi Sosyolojisi.

 • Siyaset Sosyolojisi.

 • Sosyal Psikoloji.

 • Sosyolojik Teori.

 • Tarih Sosyolojisi.

 • Tatbikî Sosyoloji

 • Vergi Sosyolojisi

Sosyolojiye Yakyn Olan Di?er Sosyal Bilimler

 

Sosyoloji ile çok yakyndan ba?lantyly olan en önemli bilim daly Sosyal Antropolojidir.

Sosyal hayaty, kültürleri, yazynyn icadyndan önceki devirlerden ba?layarak, bugüne kadarki geli?meleri inceleyen sosyal antropoloji, dinî, siyasî, iktisadî ve sosyal kurumlaryn yapylaryny ve folklorik hususiyetlerini inceler.

Sosyal antropoloji ayryca etnoloji (kültürel antropoloji) ile psikoloji (psikolojik-kültürel antropoloji) arasyndaki münasebetleri, mukayeseli olarak ara?tyryr.

Sosyal Antropoloji, alty kola ayrylmaktadyr:

 • Kültürel Antropoloji (Kültür Antropolojisi veya Etnoloji).

 • Etnografya.

 • Arkeoloji.

 • Folklor (Halk Bilimi).

 • Dil (Filoloji).

 • Psikoloji Antropolojisi (Psikolojik-Kültürel Antropoloji).

 

Kaynak: http://www.sosyalsiyaset.com

 

Görüntülenme: 15520 kez